АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ | М В Сокіран | Правова просвіта №8 2018

Правова просвіта № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
М. В. Сокіран

УДК: 342.9; 342.55

М. В. Сокіран

аспірант Інституту права ім. Володимира Великого МАУП

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

M. V. Sokiran

Graduate Student of the Institute of Law of Volodymyr the Great Interregional Academy of Personnel Management

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF STATE BODIES IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT

У статті здійснено аналіз наукової літератури, надані відповідні теоретичні положення, висновки щодо адміністративно-правового статусу державних органів у сфері поводження з відходами, а також досліджуються нормативно-правові акти, що регулюють зазначену сферу. Також досліджується адміністративно-правовий статус органів спеціальної компетенції та місцевих адміністрацій. Проводиться аналіз повноважень органів публічної влади у сфері поводження з відходами. В статті здійснюється аналіз взаємозв'язку між органами публічної влади у сфері поводження з відходами та координації між ними. Крім того розглядаються державні програми у сфері управління відходами та їх ефективність, використання інформаційних систем та технологій, програмне забезпечення. Надаються пропозиції по вдосконаленню існуючої системи державних органів та щодо створення нового державного органу у сфері поводження з відходами.

The article analyzes the scientific literature, provides the relevant theoretical positions, conclusions regarding the administrative and legal status of state bodies in the field of waste management, as well as examines the regulatory acts that regulate the specified sphere. It also explores the administrative and legal status of specialist bodies and local administrations. An analysis of the powers of public authorities in the field of waste management is being conducted. The article analyzes the relationship between public authorities in the field of waste management and coordination between them. In addition, government programs in the field of waste management and their effectiveness, use of information systems and technologies, and software are considered. Proposals for improvement of the existing system of state bodies and creation of a new state body in the field of waste management are given.