ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ | В С Сірко | Правова просвіта №8 2018

Правова просвіта № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В. С. Сірко

УДК: 342.97

В. С. Сірко

аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Viktoria Sirco

post-graduate student, Department of administrative law and administrative process, Odessa State University of Internal Affairs

CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPLY OF VOLUNTEER ACTIVITY IN UKRAINE

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-правових проблем адміністративного права адміністративно-правового забезпечення. Досліджуються відповідні погляди вчених на поняття «забезпечення», «правове забезпечення», «адміністративно-правове забезпечення». На основі проведеного аналізу виокремлюються його основні складові елементи: об’єкт, система адміністративно-правових норм та суспільних відносин, суб’єкти, що уповноважені здійснювати адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Однією з таких сфер суспільних відносин є волонтерство. Адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності полягає у виявленні та створенні адміністративних засад та інструментарію реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері, а також охороні та гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб'єктів цих відносин на основі правових норм.

The article is devoted to the coverage of one of the topical theoretical and legal problems of the administrative law of administrative and legal support. The relevant views of scientists on the concept of "provision", "legal support", "administrative and legal support" are researched.
On the basis of the analysis, its main components are distinguished: object, system of administrative-legal norms and social relations, subjects, which are authorized to carry out administrative and legal support of volunteer activity in Ukraine.
One of such spheres of public relations is volunteering. The administrative and legal support of volunteer activity consists in identifying and creating administrative grounds and tools for realizing administrative and legal relations in this area, as well as protecting and guaranteeing the rights, freedoms and legal interests of the subjects of these relations on the basis of legal norms.