РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ | О В Ульяновська | Правова просвіта №7 2018

Правова просвіта № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
О. В. Ульяновська

УДК: 342.951

О. В. Ульяновська

к. ю. н., Національна академія прокуратури України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

O. V. Ulyanovska

Candidate of Law, National Academy of Public Prosecutor of Ukraine

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO APPLY TO THE ADMINISTRATIVE COURT IN THE SYSTEM OF MEANS OF ENSURING THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION

Стаття присвячена встановленню ролі і місця реалізації права на звернення до адміністративного суду у системі засобів забезпечення права на судовий захист, розкриттю проблемних питань реалізації права на звернення до адміністративного суду та обґрунтуванню шляхів їх вирішення. Доведено, що засоби реалізації права на звернення до адміністративного суду належать до процесуальних засобів, які безпосередньо визначають порядок реалізації вказаного права. Піддані аналізу основні проблемні питання реалізації права на звернення до адміністративного суду, які залишаються актуальними в умовах оновленого процесуального законодавства. Запропоновано пропозиції щодо внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України з метою вдосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних із реалізацією права на звернення до адміністративного суду.

The article is devoted to establishing the role and place of realization of the right to appeal to the administrative court in the system of means of ensuring the right to judicial protection, disclosing the problematic issues of realization of the right to appeal to the administrative court and substantiation of ways of their solution. It is proved that the means of realization of the right to appeal to the administrative court belong to the procedural means, which directly determine the order of realization of the specified right. The analysis of the main problem issues of realization of the right to appeal to the administrative court, which remain relevant in the context of updated procedural legislation. Proposals on amendments to the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine are proposed in order to improve the legal regulation of relations related to the implementation of the right to apply to the administrative court.