ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ | Ю Ю Рябченко | Правова просвіта №7 2018

Правова просвіта № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ
Ю. Ю. Рябченко

УДК: 347.921

Ю. Ю. Рябченко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Y. Y. Ryabchenko

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Process, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE CONCEPT OF OBJECT OF CIVIL PROCEDURAL LEGAL RELATIONSHIP

Статтю присвячено подальшому розвитку існуючих наукових позицій щодо об’єкта цивільного процесуального правовідношення шляхом формування авторського підходу до окремих його елементів. У статті обґрунтовується необхідність підтримання поширеної на сьогодні концепції щодо виділення загального та спеціального об’єкта цивільних процесуальних правовідносин, а також щодо виділення серед таких відносин такого виду як службово-допоміжні цивільні процесуальні правовідносини. Доводиться доцільність визначення вузького та широкого розуміння об’єкту цивільних процесуальних правовідносин. У вузькому розумінні об’єктом цивільних процесуальних правовідносин визначається вирішення судом конкретного процесуального питання (змістовний аспект), що оформлюється ухвалою суду, яка має бути винесена із дотримання вимог закону (формальний аспект). У широкому розумінні щодо кожного цивільного процесуального правовідношення окрім наведеного (спеціальний об’єкт) виділяється також загальний об’єкт - захист прав, свобод, законних інтересів шляхом здійснення правосуддя. Він носить спрямовуючий характер щодо кожного цивільного процесуального правовідношення. Також, обґрунтовується, що подібний підхід може бути застосовано також до характеристики об’єкту службово-допоміжних цивільних процесуальних правовідносин.

The article is devoted to the further development of existing scientific positions regarding the object of civil procedural legal relationship by forming an author's approach to its individual elements. The article substantiates the necessity of maintaining the current concept of the allocation of general and special object of civil procedural legal relations, as well as the allocation of such a relationship of such kind as service-auxiliary civil procedural legal relationships. The expediency of identifying a narrow and broad understanding of the object of civil procedural legal relationships is proved. In the narrow sense, the object of civil procedural legal relations is determined by a court decision on a particular procedural issue (content aspect), which is formalized by a court order, which must be issued in compliance with the requirements of the law (formal aspect). In the broad sense of each civil procedural legal relationship, in addition to the above (special object), a general object is also allocated - protection of rights, freedoms, legal interests through the administration of justice. It is guiding the nature of each civil procedural legal relationship. It is also grounded that such an approach can also be applied to the characterization of the object of the civil auxiliary civil procedural legal relationships.