КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ | О Ю Ніпіаліді | Правова просвіта №6 2018

Правова просвіта № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
О. Ю. Ніпіаліді

УДК: 343.9.018

О. Ю. Ніпіаліді

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Olga Nipialidi

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Ternopil National Economic University, Department of Economic Security and financial investigations

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRIME STATE IN UKRAINE

У статті визначено кількісно-якісні показники економічної злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Проаналізовано динаміку економічної злочинності, визначені її основні тенденції. Досліджено, що кількісно-якісний аналіз стану злочинів у сфері економіки є передумовою забезпечення кримінологічного супроводу протидії злочинності в Україні.
Встановлено, що забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері неможливе без належного рівня організації та координації діяльності фіскальних і контролюючих органів на відомчому та загальнодержавному рівнях. Динаміка реальних і потенційних загроз фінансовій безпеці держави зумовлюють нові підходи до реформування усіх спеціальних служб, на які покладено завдання з протидії економічним, в тому числі і податковим правопорушенням. Отже, створення нової правозахисної служби – це якісно новий стандарт правоохоронної та фіскальної систем, які повинні змінити ставлення бізнесу до фінансової поліції і суспільства загалом.

The author describes quantitative and qualitative indicators of economic crime at the modern stage of Ukrainian society development. The dynamic of economic crime is analyzed, its main tendencies are determined. The author investigates that this type of analysis in the economic sphere is a prerequisite for the provision of criminological support for crime prevention in Ukraine.
The author proves that it is impossible to provide the national security in the financial sphere without the proper level of organization and coordination of activity of fiscal and control bodies at the departmental and national levels. The dynamics of real and potential threats of the state financial security demand new approaches to the reform of all special services, which carry out tasks of countering economic and tax offenses. Consequently, the creation of a new human rights service is a qualitatively standard of law enforcement and fiscal system that must change the attitude of businesses towards the financial police and society on the whole.