НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ДОСУДОВОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ | Л Р Юхтенко | Правова просвіта №3 2018

Правова просвіта № 3, 2018

Переглянути у форматі pdf

НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ДОСУДОВОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ
Л. Р. Юхтенко

УДК: 34

Л. Р. Юхтенко

аспірант Університету Державної фіскальної служби України

НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ДОСУДОВОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

L. R. Yuhtenko

Ph.D. Student of University of the State Fiscal Service of Ukraine

NEW VIEWS ON THE APPLICATION OF THE REVENUE BODIES, AND MEETINGS OF DISCRETIONARY POWERS IN THE PRE-TRIAL SETTLEMENT OF DISPUTES ARISING FROM THE LEGAL RELATIONSHIP IN THE SPHERE OF STATE CUSTOMS

Стаття присвячена виявленню змістовних характеристик дискреційних повноважень та визначенню нових за конструктивною формою моделей застосування органами доходів і зборів дискреційних повноважень в досудовому регулюванні спорів, що випливають з правовідносин у галузі державної митної справи. Визначено, що новий спосіб сприйняття застосування дискреційних повноважень органами доходів і зборів при розв’язанні спірних ситуацій полягає у поєднанні юридичної і етичної складових правової поведінки з боку учасників правовідносин, зниженні рівня конфліктності у взаємовідносинах між фізичною чи юридичною особою та органами доходів і зборів при здійсненні діяльності у галузі державної митної справи.

The article is devoted to detecting meaningful characteristics of discretionary powers and the definition of new constructive form models use authorities revenues and fees discretionary powers in pre-trial regulation of disputes arising from legal relations in the sphere of State Customs. Determined that a new way of perception of the use of the discretionary powers of the organs of the income and charges in the solving of disputes lies in the combination of legal and ethical components of legal behavior by these bodies, reducing the level of conflict in the relations between physical or legal entity and these bodies in carrying out activities in the field of State Customs.

Статья посвящена выявлению содержательных характеристик дискреционных полномочий и определению новых по конструктивной форме моделей применения органами доходов и зборов дискреционных полномочий в досудебном урегулировании споров, вытекающих из правоотношений в отрасли государственного таможенного дела. Определено, что новый способо восприятия применения дискреционных полномочий органами доходов и зборов при разрешении спорных ситуаций состоит в соединении юридической и этической составляющих правового поведения участников этих правоотношений, снижении уровня конфликтности во взаимоотношениях между физическими или юридическими лицами и органами доходов и зборов при осуществлении деятельности в отрасли государственного таможенного дела.