АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ | В В Хомутянський | Правова просвіта №3 2018

Правова просвіта № 3, 2018

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
В. В. Хомутянський

УДК: 34

В. В. Хомутянський

викладач, Університет Державної фіскальної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

V. V. Khomutianski

Lecturer, University of the State Fiscal Service of Ukraine

TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES

Стаття присвячена виявленню проблемних питань правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення та розробці пропозицій щодо шляхів їх вирішення. Підтримано думку про необхідність розробки концепції адміністративної відповідальності юридичних осіб та її реалізації у проекті відповідного Кодексу.
Ключові слова: провадження у справах про адміністративні правопорушення, правове регулювання

Статья посвящена выявлению проблемных вопросов правового регулирования производства по делам об административных правонарушениях и разработке предложений по их решению. Поддержано предложение о необходимости разработки концепции административной ответственности юридических лиц и ее реализации в проекте соответствующего Кодекса.

The article is devoted to defining the issues of legal regulation of proceedings in cases of administrative offences and the development of proposals for ways to solve them. Supported by the opinion of the need to develop the concept of the administrative responsibility of legal persons and of its implementation in the corresponding code.