УНІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЇХ НАДАННЯ | О В Бондар | Правова просвіта №2 2018

Правова просвіта № 2, 2018

Переглянути у форматі pdf

УНІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЇХ НАДАННЯ
О. В. Бондар

УДК: 34

О. В. Бондар

здобувач Національного університету «Одеська юридична академія»

УНІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЇХ НАДАННЯ

O. V. Bondar

the applicant of National University "Odesa Law Academy"

HARMONIZATION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE FIELD OF MARITIME TRANSPORT AS THE LEADING DIRECTION OF IMPROVEMENT OF THE PROCEDURES FOR THEIR PROVISION

О. В. Бондарь

соискатель Национального университета «Одесская юридическая академия»

УНИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Стаття присвячена формуванню наукового підходу щодо уніфікації процедур надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту та розробці базових пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Вказано про доцільність прийняття єдиного нормативно-правового акту «Про стандарти та регламенти надання адміністративних послуг», на підставі якого будуть затверджуватися Стандарти та Регламенти надання окремих послуг, зокрема, у сфері морського транспорту. Звернено увагу на питання здійснення громадського контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг. Зазначено про необхідність розробки та прийняття загального закону з питань організації та здійснення громадського контролю в Україні.

The article is devoted to the formation of a scientific approach to the unification of procedures for the provision of administrative services in the field of maritime transport and the development of the basic proposals for the improvement of the current legislation. Indicate the advisability of adopting a single legal act on standards and regulations the provision of administrative services, on the basis of which will be approved standards and Regulations providing specific services, in particular in the field of maritime transport. Drawn attention to the question of the implementation of public control over the activity of subjects of public administration to provide administrative services. Stated about the need for the development and adoption of a general law on organization and implementation of public control in Ukraine.

Статья посвящена формированию научного подхода к унификации процедур предоставления административных услуг в сфере морского транспорта и разработке базовых предложений по совершенствованию действующего законодательства. Указана целесообразность принятия единого нормативно-правового акта «О стандартах и регламентах предоставления административных услуг», на основании которого будут утверждаться Стандарты и Регламенты предоставления отдельных услуг, в частности, в сфере морского транспорта. Обращено внимание на вопрос общественного контроля за деятельностью субъектов публичной администрации по предоставлению административных услуг. Указано о необходимости разработки и принятия общего закона по вопросам организации и осуществления общественного контроля в Украине.