ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДФС З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | В В Грабовий | Правова просвіта №2 2018

Правова просвіта № 2, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДФС З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. В. Грабовий

УДК: 341.7.34

В. В. Грабовий

аспірант Університету Державної фіскальної служби України

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДФС З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Vladislav Graboviy

a graduate student at the University of the State fiscal service of Ukraine

ORGANIZATION OF THE WORK OF SFS ORGANIZATIONS FOR ANTI-LEGALIZATION (LAUNDERING) OF RECEIVED PENSIONS: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES

В статті розглянуто правові та організаційні засади участі Державної фіскальної служби з протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом. Окреслена роль та місце ДФС України в системі суб’єктів протидії легалізації. Окремо увагу приділено правовому положенню Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС України, який разом із його регіональними підрозділами організовують та забезпечують проведення комплексу заходів, спрямованих на викриття схем виведення доходів за межі правового поля, у тому числі отриманих злочинним шляхом, використовуючи аналітичний та ризикоорієнтований підхід при здійсненні роботи щодо виявлення та перевірки операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, та є інструментом, що дозволяє зменшити негативний вплив існуючих ризиків на рівень державних доходів.

The article deals with the legal and organizational conditions for the participation of the State fiscal service to counteract the legalization (laundering) of proceeds from crime. The role and place of SFS of Ukraine in the system of counteraction to legalization is outlined. Particular attention is paid to the legal status of the Department SFS of Ukraine, which, together with its regional units, organizes and ensures a series of measures aimed at exposing schemes for the withdrawal of proceeds beyond the legal field, including those obtained through crime, using an analytical and a risk-oriented approach when performing work on the detection and verification of operations that may be related to the legalization (laundering) of proceeds terrorist financing, and is a tool to reduce the negative impact of existing risks at the level of public revenues.