РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРАВА В МОРСЬКИХ КОДЕКСАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ | В В Лазоренко | Правова просвіта №12 2017

Правова просвіта № 12, 2017

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРАВА В МОРСЬКИХ КОДЕКСАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
В. В. Лазоренко

УДК: 341.2

В. В. Лазоренко

студент ІІ курсу магістратури за спеціальністю «міжнародне право» Факультету міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРАВА В МОРСЬКИХ КОДЕКСАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

V. V. Lazorenko

student of the second year of the master's degree in the field of "international law" of the Faculty of International Trade and Law, Kyiv National University of Trade and Economics

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MARITIME COMMERCIAL LAW IN MARITIME CODES: HISTORICAL ASPECT

У статті досліджено розвиток міжнародного морського торговельного права в морських кодексах крізь призму історії. Автор здійснює поділ міжнародного морського торговельного права на види в залежності від характеру правовідносин, які регулюють досліджувані джерела.

The article examines the development of International Maritime Commercial Law in maritime codes through the prism of history. The author divides international maritime commercial law into types depending on the nature of relationships that are governed by the sources studied.