ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ | В В Тильчик | Правова просвіта №12 2017

Правова просвіта № 12, 2017

Переглянути у форматі pdf

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ
В. В. Тильчик, Р. І. Тарасенко

УДК: 351.713 : 339.543 (477)

В. В. Тильчик

к. ю. н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України

Р. І. Тарасенко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет державної фіскальної служби України

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ

V. V. Tylchyk

Associate Professor of the Chair of Administrative Law and Process and Customs Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine

R. I. Tarasenko

applicant the 2-nd (master's) degree in higher education, University of State Fiscal Service of Ukraine

PROTECTION THROUGH THE APPLICATION OF TAX AND CLEAR LEGISLATION: SPECIFIC PROBLEMS OF FORMATION OF THE CONCEPT

У статті здійснено аналіз актуальних питань протидії правопорушенням під час застосування податкового та митного законодавства у зв’язку з тим, що деякі питання окреслено лише частково, а деякі взагалі не вирішено чи залишилися поза увагою науковців. Це можна пояснити стрімким оновленням законодавства у світлі реформування, зокрема судочинства, судоустрою та суміжних правових інститутів, сфери адміністрування податкових надходжень, і загалом оптимізації центральних органів виконавчої влади, а також необхідність узгодження термінології нормативно-правових актів, що регулюють таку діяльність, відповідно до теоретично визначеного уніфікованого підходу.

In the article the analysis of pressing questions of counteraction offences is carried out during application of tax and custom legislation in connection with that some questions outlined only partly, and some in general are not decided or remained out of eyeshot research workers. Again explaining it is possible the swift update of legislation in light reformations, in particular legal proceeding, sudoustroy and contiguous legal institutes, sphere of administration of tax receipts, and on the whole optimization of central organs of executive power of,a, also necessity of concordance of terminology normatively legal acts which regulate such activity, in accordance with in theory certain compatible approach.