ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ | В В Чмелюк | Правова просвіта №12 2017

Правова просвіта № 12, 2017

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
В. В. Чмелюк, Н. В. Остапчук

УДК: 657.6:656.073.5

В. В. Чмелюк

к. ю. н., начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів податкової міліції, Університету державної фіскальної служби України

Н. В. Остапчук

здобувач ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів податкової міліції, Університету державної фіскальної служби України

ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

V. V. Chmeliuk

N. V. Ostapchuk

LEGAL BASES OF CUSTOMS AUDIT IN UKRAINE

В даній статті розглянуто теоретико-правові основи, сутність, особливості та підходи до правового регулювання митного аудиту в Україні. Сформульовано пропозиції та рекомендації пов’язані з питанням організації контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи являє собою сукупність рішень, дій з організації системи контролю, визначення процедури й тактики його здійснення, дотримання умов його ефективності.

The article deals with the theoretical and legal foundations, essence, features and approaches to the legal regulation of customs audit in Ukraine. The proposals and recommendations connected with the issue of the organization of control activities of the customs authorities through mediation activities in the field of customs are formulated as a set of decisions, actions on the organization of the control system, determination of the procedure and tactics of its implementation, and observance of conditions for its effectiveness.