ОКРЕМІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ | Н А Шпак | Правова просвіта №11 2017

Правова просвіта № 11, 2017

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
Н. А. Шпак

УДК: 342.9

Н. А. Шпак

аспірант, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОКРЕМІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Nataliia Shpak

A postgraduate student, State Fiscal Service University of Ukraine, Irpin

CERTAIN MEASURES PROVISION FOR PREVENTION OF CORRUPTION IN THE SPHERE OF USE AND SECURITY OF THE AGRICULTURAL LANDS OF STATE OWNERSHIP

В статті досліджуються окремі заходи забезпечення запобігання корупції в частині усунення корупційного ризику зосередження в одному органі виконавчої влади повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності. Окремо звертається увага на недоліках щодо змісту відомчої антикорупційної програми в частині відсутності альтернативних та/або додаткових заходів забезпечення усунення вказаного корупційного ризику.

This paper examines certain measures to prevent corruption in the part of eliminating the corruption risk of concentration of authority in one executive body on the disposal of state-owned agricultural land and the exercise of state supervision (control) in respect of compliance with land legislation, the use and protection of land of all categories and forms of ownership. Particular drawn attention is paid to the disadvantages of the content of the departmental anti-corruption program in the absence of alternative and / or additional measures to ensure elimination of the specified corruption risk.