ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ | Ю Ю Рябченко | Правова просвіта №11 2017

Правова просвіта № 11, 2017

Переглянути у форматі pdf

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Ю. Ю. Рябченко

УДК: 347.921

Ю. Ю. Рябченко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Y. Y. Ryabchenko

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Process, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THE CIVIL PROCEDURAL STATUS OF AN EXPERT ON THE LAW: ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION

Статтю присвячено окресленню кола найбільш актуальних проблемних питань, що можуть виникати у доктрині цивільного судочинства у зв’язку із упровадженням даного судового інституту у вітчизняну модель цивільного судочинства. Обґрунтовано, що учасника судового процесу, передбаченого статтею 74 проекту змін до ЦПК України слід визначати як «експерт у галузі права», а не «експерт з питань права». Доведено, що уточнення критеріїв допуску до участі у справі фахівця у галузі права має відбуватись в напрямку пом’якшення вимог до такої особи. У статті вказано, що визначення процесуальних прав експерта у галузі права має базуватись на забезпеченні йому можливості як щодо власне надання пояснень по суті висновку, так і щодо участі у судовому (попередньому судовому) засіданні загалом. Попри участь у справі на боці однієї із сторін, експерта у галузі права слід вважати незаінтересованою у результаті розгляду справи особою. Вказане має враховуватись як відправна засада при подальшому вдосконаленні його процесуального статусу.

The article is devoted to the definition of the circle of the most topical problematic issues that may arise in the doctrine of civil proceedings in connection with the introduction of this judicial institute into the domestic model of civil proceedings. It is substantiated that the participant in the court proceedings provided for in Article 74 of the draft changes to the Civil Procedural Code оf Ukraine should be determined as an "expert in the field of law", not a "legal expert". It is proved that clarification of the criteria for admission to participation in a specialist in the field of law should take place in the direction of mitigation of claims to such person. The article states that the definition of the procedural rights of an expert in the field of law should be based on ensuring that he has the opportunity to provide explanations on the essence of the conclusion and so on to participate in the judicial (pre-trial) meeting as a whole. Despite the participation in the case on the side of one of the parties, an expert in the field of law should be considered to be uninterested in the result of the consideration of the case by a person. The specified should be taken into account as a starting point with further improvement of its procedural status.