ЛОБІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ | М В Лись | Правова просвіта №11 2017

Правова просвіта № 11, 2017

Переглянути у форматі pdf

ЛОБІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
М. В. Лись

УДК: 328.184

М. В. Лись

студентка IV курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЛОБІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

M. V. Lys’

IV year student at the Criminal Justice and Prosecutors’ Training Institute, Yaroslav Mydryi National Law University, Kharkiv

LOBBYING AS POLITICAL TECHNOLOGY: INSTITUTIONALISATION IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню питань, що стосуються явища лобізму в Україні: його сутність, сучасне квазілобіювання в суспільстві, аналізується практика спроб впровадження інституту лобіювання на законодавчому рівні. Проведено аналіз положень останнього законопроекту про лобізм, що розглядався парламентом. Наведені пропозиції щодо його вдосконалення та подальшого доопрацювання.

The article is devoted to the study issues related to the phenomenon of lobbying: its essence, modern quasi lobbing in society, it analyzes the practice of attempts to introduce the lobbying institute at the legislative. An analysis of the provisions of the last bill on lobbying, which was considered by the parliament, was conducted. The suggestions for its improvement and further refinement are given.