EnglishНа русском

Зміст журналу № 12, 2017

В. В. Чмелюк

к. ю. н., начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів податкової міліції, Університету державної фіскальної служби України

Н. В. Остапчук

здобувач ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів податкової міліції, Університету державної фіскальної служби України

ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

V. V. Chmeliuk

N. V. Ostapchuk

LEGAL BASES OF CUSTOMS AUDIT IN UKRAINE

В. В. Тильчик

к. ю. н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України

Р. І. Тарасенко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет державної фіскальної служби України

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ

V. V. Tylchyk

Associate Professor of the Chair of Administrative Law and Process and Customs Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine

R. I. Tarasenko

applicant the 2-nd (master's) degree in higher education, University of State Fiscal Service of Ukraine

PROTECTION THROUGH THE APPLICATION OF TAX AND CLEAR LEGISLATION: SPECIFIC PROBLEMS OF FORMATION OF THE CONCEPT

А. В. Денисова

к. ю. н., доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, Одеського державного університету внутрішніх справ

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОЗНАК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ

A. V. Denisova

Candidate of Juridical Sciences, associate professor, professor of the department of administrative law and the administrative process of Odessa State University of Internal Affairs

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE NATURE AND CHARACTERISTICS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION

А. С. Амеліна

кандидат юридичних наук, доцент

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ДОГОВОРУ

Anna S. Amelina

PhD in Law

CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF INSURANCE CONTRACT

В. В. Лазоренко

студент ІІ курсу магістратури за спеціальністю «міжнародне право» Факультету міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРАВА В МОРСЬКИХ КОДЕКСАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

V. V. Lazorenko

student of the second year of the master's degree in the field of "international law" of the Faculty of International Trade and Law, Kyiv National University of Trade and Economics

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MARITIME COMMERCIAL LAW IN MARITIME CODES: HISTORICAL ASPECT

М. С. Степанюк

студентка ІІ курсу магістратури за спеціальністю «міжнародне право» Факультету міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

M. S. Stepaniuk

student of the second year of the master's degree in the field of "international law" of the Faculty of International Trade and Law, Kyiv National University of Trade and Economics

LEGAL REGULATION OF COMPENSATION FOR DAMAGE IN THE COURSE OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук