EnglishНа русском

Зміст журналу № 11, 2017

О. П. Рябченко

доктор юридичних наук, професор

В. Я. Мацюк

кандидат юридичних наук

Г. В. Соломенко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ОРГАНУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Elena Ryabchenko

Doctor of Law Sciences, Professor

Volodymyr Matsiuk

Candidate of Law Sciences

Gennadi Solomenko

TOPICAL ISSUES OF THE CREATION IN UKRAINE OF THE AUTHORITY TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

М. В. Лись

студентка IV курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЛОБІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

M. V. Lys’

IV year student at the Criminal Justice and Prosecutors’ Training Institute, Yaroslav Mydryi National Law University, Kharkiv

LOBBYING AS POLITICAL TECHNOLOGY: INSTITUTIONALISATION IN UKRAINE

Ю. Ю. Рябченко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Y. Y. Ryabchenko

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Process, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THE CIVIL PROCEDURAL STATUS OF AN EXPERT ON THE LAW: ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION

Н. А. Шпак

аспірант, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОКРЕМІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Nataliia Shpak

A postgraduate student, State Fiscal Service University of Ukraine, Irpin

CERTAIN MEASURES PROVISION FOR PREVENTION OF CORRUPTION IN THE SPHERE OF USE AND SECURITY OF THE AGRICULTURAL LANDS OF STATE OWNERSHIP

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук